bn5
bn2
B3
B4
B1

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp

233 Đã xem
File đính kèm:
Phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức, hành chính, kế hoạch, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Bệnh viện. Phòng có nhiệm vụ đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện và toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến về phòng, chống phong; bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phượng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Vũ Việt Nga

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức, hành chính, kế hoạch, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Bệnh viện.

Phòng có nhiệm vụ đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện và toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến về phòng, chống  phong; bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác chung của phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

I. Công tác tổ chức

1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp, điều động nhân lực, đào tạo và tuyển dụng nhân sự để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ VC-NLĐ theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và bệnh nhân trong Bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ. Thường xuyên học tập, trau dồi nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan đến bệnh nhân thuộc diện chính sách xã hội.

 II. Công tác Hành chính- Quản trị

8. Tổ chức tốt công tác quản lý các công văn đi và đến, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, cập nhập thông tin, nghiên cứu khoa học, góp phần cải cách thủ tục hành chính…

10. Thiết kế, cài đặt, quản trị và đảm bảo hệ thống mạng LAN, hệ thống đường truyền INTERNET để phục vụ tốt cho mạng nội bộ toàn Bệnh viện. Quản lý, theo dõi, khắc phục các vấn đề phát sinh để đảm bảo vận hành, sử dụng thông suốt trong việc ứng dụng phần mềm khám, chữa bệnh HIS.

11. Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, đấu thầu, sửa chữa thiết bị y tế, thiết bị thông dụng, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng trong Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà nước.

12. Lập hồ sơ, lý lịch, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng tất cả các loại máy. Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng trang thiết bị tại các khoa, phòng, có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kịp thời. 

13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

14. Quản lý nhà cửa, kho tàng, các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

16. Đảm bảo việc cung ứng nước sạch, điện, hệ thống cống rãnh và xử lý chất thải bệnh viện.

17. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

18. Đảm bảo công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

19. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi họp, hội nghị của Bệnh viện.

20.  Đảm bảo công tác an ninh trật tự chung.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

III. Công tác kế hoạch tổng hợp

22. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch, tổng hợp xây dựng kế hoạch chung và tổ chức thực hiện các mặt hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.

23. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

24. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và phối hợp với các Trường Y Dược để tổ chức thực hành cho sinh viên.

25. Tổ chức việc điều hòa, phối hợp giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

26. Định kỳ tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện và chỉ đạo tuyến.

27. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

28. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

29. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

30. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn, kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

31. Tổ chức thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

32. Chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

IV. Công tác chỉ đạo tuyến

33. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về công tác phòng, chống bệnh phong, bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trình Giám đốc phê duyệt để tổ chức thực hiện.

34. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và tập huấn cho nhân viên y tế tuyến dưới.

35. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của tuyến dưới. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc  kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến.

36. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe các bệnh chuyên khoa da liễu cho cộng đồng.

37. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân cônông 

V. Công tác tài chính - kế toán

38. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

39. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

40. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

41. Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

42. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

43. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.

44. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện.

 

Top