bn5
bn2
B3
B4
B1

Bác sĩ

Phạm Thị Phương Thanh

Phạm Thị Phương Thanh

Chức vụ: Bác Sĩ
Chuyên khoa: Khoa Điều Trị Tổng hợp và KSNK
Phòng ban:
Top